พ ระเอกคนแรก กบ สุวนันท์…

0
1266

พ ระเอกคนแรก กบ สุวนันท์…

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมง านเ พจไทยดารา มีข่ าวดาราข่ าวกระแ สคนดั งมาให้ทุกท่านติดต าม

กันจะไดไม่พล าดเรื่องร าวอั พเดทใหม่ก่อนใคร เมื่อวานนี้ 15 ธันวาค ม 2564 มีร ายงาน

ข่ าวว่า อดี ตพ ระเอกละครพื้นบ้าน จักร ๆ วงศ์ ๆ คือคุณ ชาตรี พิณโณ หรือ นายถวิล พิณโณ

ในวั ย 58 ปี ได้จ ากไปอย่ าง สง บวั ย 58 ปี หลังจ ากมี ข่ าวว่าเขารั กษาตัวเองอยู่นานมาก

โดยพิธีบำเ พ็ญกุศ ล ณ วัดบุ ญบันเทิง ต คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สำหรับ

โ พสต์ ชาตรี พิณโณ ก้าวเข้าสู้วงการบันเทิงเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2530

ผลง านละครเรื่องแรกของเขาก็คือ ละครพื้นบ้านเรื่องแรกคือ เท พสามฤดู

และได้ถือว่า เขานั้นเป็นพ ระเอกคนแรกของ นางเอกสาว กบกบ สุวนันท์ จากละครเรื่อง

มาลั ยท อง เมื่อปี 2535 ร วมทั้งใน ละครเรื่อง ย อพ ระกลิ่นอีกด้วย ในพี่ พ.ศ. 2535

แอ ดยังไม่เ กิดเลยนะคะเนี้ย ยังไงก็ขอ แส ดงความเ สียใ จกับญ าติและ

ครอบครัวด้วยนะคะ