พ ระเอกคนแรก กบ สุวนันท์…

0
199
อดี ตพ ระเอกคนแรกของ กบ สุวนันท์
สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมง านเ พจไทยดารา มีข่ าวดาราข่ าวกระแ สคนดั งมาให้ทุกท่านติดต าม
กันจะไดไม่พล าดเรื่องร าวอั พเดทใหม่ก่อนใคร เมื่อวานนี้ 15 ธันวาค ม 2564 มีร ายงาน
ข่ าวว่า อดี ตพ ระเอกละครพื้นบ้าน จักร ๆ วงศ์ ๆ คือคุณ ชาตรี พิณโณ หรือ นายถวิล พิณโณ
ในวั ย 58 ปี ได้จ ากไปอย่ าง สง บวั ย 58 ปี หลังจ ากมี ข่ าวว่าเขารั กษาตัวเองอยู่นานมาก
โดยพิธีบำเ พ็ญกุศ ล ณ วัดบุ ญบันเทิง ต คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สำหรับ
 พสต์ ชาตรี พิณโณ ก้าวเข้าสู้วงการบันเทิงเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2530
ผลง านละครเรื่องแรกของเขาก็คือ ละครพื้นบ้านเรื่องแรกคือ เท พสามฤดู
และได้ถือว่า เขานั้นเป็นพ ระเอกคนแรกของ นางเอกสาว กบกบ สุวนันท์ จากละครเรื่อง
มาลั ยท อง เมื่อปี 2535 ร วมทั้งใน ละครเรื่อง ย อพ ระกลิ่นอีกด้วย ในพี่ พ.ศ. 2535
แอ ดยังไม่เ กิดเลยนะคะเนี้ย ยังไงก็ขอ แส ดงความเ สียใ จกับญ าติและครอบครัวด้วยนะคะ